Vermogenskadaster

België ziet zich geconfronteerd met de hoge eisen die Europa stelt. Om aan deze doelstellingen te voldoen en het begrotingstekort te dichten, zal ons land moeten hervormen. Vooral wat betreft de fiscaliteit. Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan een grondig fiscaal hervormingsplan; de Taxshift. Deze belastingverschuiving is de afgelopen tijd dan ook vast gespreksonderwerp. Wat houdt de aanleg van een vermogenskadaster in en hoe kan dit bijdragen aan de hervormingen in ons land?

De rijken der rijken moeten meer bijdragen

Bij de Taxshift wordt er een verschuiving beoogd (ook onder aandringen van de OESO) van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu. Algemene opinie is dat vooral de rijken meer moeten gaan bijdragen en niet, zoals zo vaak het geval is gebleken, de middenklasse. Een echte vermogensbelasting en een vermogenswinstbelasting staan daarom op stapel en de internationale druk maakt het opzetten van een gedetailleerd vermogenskadaster daarmee onvermijdelijk.

Vermogenskadaster

Om meer inzicht te krijgen in het kapitaal in ons land is het afgelopen jaar al bij de Nationale Bank een databank opgezet met de bankrekeningen van alle Belgen. Tot nu toe functioneert die databank als aanspreekpunt voor de fiscus, maar alleen als men gerede verdenking heeft van fraude en bovendien zijn alleen de bankrekeningen bekend, niet de bedragen die daarop staan. Dat ‘centraal aanspreekpunt’ zou nu dus verder uitgebouwd moeten worden tot een heus vermogenskadaster met alle details van de vermogens.

Een échte vermogensbelasting kan namelijk niet zonder een vermogenskadaster. Alleen op die manier kan men inzicht krijgen in het kapitaal en waar zich dat bevind en alleen op die manier kan men belastingen heffen die alleen de super rijken raken. Op basis van een vermogenskadaster kan men de vermogens precies in kaart brengen en dat maakt het ook mogelijk de middenklasse te ontzien en de rijke toplaag meer te belasten.

Rechtvaardig

Zo’n ‘rijkentaks’ is dus wel degelijk mogelijk en het is ook rechtvaardig. Het grootste deel van de Belgen zou immers graag zien dat er nu eens echt wordt opgekomen voor hardwerkende burger, ofwel voor Jan Modaal met een klein spaarpotje. Het is dus aan de regerende partijen om zo snel mogelijk een vermogenskadaster op te zetten en te zorgen voor een grondige, haalbare en rechtvaardige verschuiving in het belastingstelsel. Zo wordt niet alleen voldaan aan de Europese eisen, maar is ook het belang van het Belgische volk en economie gediend.

Ecofiscaliteit

De veelbesproken Taxshift zal in grote lijnen een verschuiving betekenen van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu. Het is de bedoeling dat de ecofiscaliteit meer geld in het laatje gaat brengen voor de overheid, terwijl tegelijkertijd burgers en bedrijven bewuster om leren gaan met grondstoffen.

Hoe is de situatie op dit moment?

Met 53,9% van de totale belastinginkomsten heeft België één van de hoogste percentages als het om de belasting op arbeid gaat. De ecofiscaliteit levert daarentegen maar een schamele 4,8% op. Onder ecofiscaliteit verstaan we hier de belastingen op energie, winning van grondstoffen, transport en vervuiling. In Europa heeft alleen Frankrijk een nog lager percentage. In België kent men daarbij ook nog eens een aantal subsidies bij die ook niet bepaald bijdragen aan een beter milieu, denk bijvoorbeeld aan het gunstregime voor bedrijfswagens. Kortom, ons land doet, zeker in vergelijking met de meeste andere landen in de EU, niet genoeg voor een duurzamer milieu.

Hoe zou het moeten worden?

Een verschuiving van de belastingen van arbeid naar ecofiscaliteit zou volgens velen twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds draagt het bij aan een beter milieu, door een verminderd gebruik van grondstoffen en minder en milieuvriendelijker transport. Daarbij is het ook de bedoeling dat er een algemene bewustwording ontstaat waarbij efficiënter met grondstoffen en andere zaken wordt omgegaan en waarbij de industrie gestimuleerd wordt vanuit een andere invalshoek te ontwerpen.

Anderzijds zou het ook positief werken voor de economie. Omdat arbeid goedkoper wordt, worden er jobs gecreëerd. Een verlaging van de lasten op arbeid, resulteert dus op de lange termijn ook in meer inkomsten voor de overheid; werkende burgers zijn betalende en consumerende burgers.

Meer ecofiscaliteit in het belang van iedereen

De angst bestaat dat een belastingverschuiving uiteindelijk neerkomt op een belastingverhoging. Feit blijft natuurlijk wel dat men niet kan verschuiven zonder verhogingen want tegenover die verhogingen staan tenslotte verlagingen. Een verlaging van de lasten op arbeid zal gefinancierd moeten worden door een andere ‘bron’ aan te spreken. Elke verschuiving binnen het belastingstel heeft dan ook directe gevolgen voor de economie en de samenleving. De taxshift is een noodzakelijke sociaaleconomische hervorming waardoor onze samenleving bewuster, groener en rechtvaardiger wordt en tegelijkertijd resultaat in een duurzame en competitieve economie.

Een hoger percentage ecofiscaliteit is dus niet alleen een belangrijk onderwerp voor de ‘groenen’. Ook vanuit economisch standpunt is een verschuiving naar de ecofiscaliteit een goed wapen in de strijd om België uit de crisis te halen. En dat is een belang dat iedereen dient!

Naar een alternatieve verdeling van de lasten